اتوماسیون اداری
منو اصلی

مدیران و بازرسان

       عليرضا ساختيانچی……رئيس هيئت مديره

حميدرضا اميريان…..نايب رئيس هيئت مديره                                       حسين قنواتي…..مديرعامل

محمد مجتهد زاده……………عضو هيئت مديره

علی خطیبی ………………….عضو هيئت مديره

کیهان گوهرین………………عضو هيئت مديره